Street Theatre in Kerameikos

Athens, Greece

Architects: Fokialis Evangelos, Koka Anna, Pyliotis Alkiviadis

Professor Architects: Tsouras Vasileios

Location: Kerameikos, Athens Greece

Area: 16 m2

Project Year: 2014

The Site

Main Idea

Architectural Drawings

Architectural Model

Scale 1:20

3D Architectural Visualization